Sosyal

MOPS

MOPS

Istwa sila se istwa yon kominote anndan peyi Dayiti ki te mete tèt yo ansanm pou reyalize anpil bèl bagay anndan komin Sen Michèl Latalay. Aktivite ki baze sou lagrikilti, sante kominotè, transfòmasyon kann an kleren epi fòmasyon sou jesyon òganizasyonèl, se ansanm bagay peyizan yo te mete sou pye pou devlope lakay yo epi tou pou jwenn lajan mete nan pòch yo pandan yap pran swen fanmi yo.

AJABM

AJABM

Ledikasyon se kle devlòpman e lè yon gwoup jenn rive konprann sa e fè tout yon kominote akonpanye yo pou yo bati yon rèv lekòl ansanm, se yon bagay ki merite gwo kout chapo. Istwa sa  se sou yon kalte jenn ki te oblije al etidye nan Ench ak Papay akòz pa te gen lekòl segondè nan vil Monben Kwochi. Jenn sa yo, te bay tout tèt yo pou te mete sou pye yon lekol ke yo ta pral batize Collège L’espoir aloske yo pa te menm gen mwayen ekonomik pou te fè sa. Se volonte ak detèminasyon ki te gide yo. Sa k pi enteresan an, lè konstriksyon se tout paran, elèv ak moun kominote a ki te nan charye wòch, dlo, sab,… pou te rive konstri lekòl sa a.

CAPOSOSMA

CAPOSOSMA

CAPOSOSMA se yon koperativ epay ak kredi ke yon gwoup moun te deside mete tèt ansanm pou monte akòz gwo pwoblèm, moun nan Sen Michel te konn rankontre, pou te fè tranzaksyon finansye epi jwenn ti kòb prete tou. . Se te yon gwo soulajman pou moun nan komin nan, men bagay la ta pral vin gate apre koperativ 10% yo te fin sove ak kòb moun yo. Men jounen jodia a gras ak volonte pou toujou bay sosyetè yo bon sèvis, yo simonte eprèv sila e kounye a, CAPOSOSMA gen plis pase 60 milyon goud nan kredi epi yon aktif ki depase 160 milyon goud pou prèske 13 000 manm

VAS

VAS

Istwa sa a pale de yon group jèn gason ak jèn fanm ki mete tèt yo ansanm pou devlope komin lakay yo ak fèb mwayen yo rive kolekte, malgre anpil nan yo patap travay. Anvi chanje lakay yo te tankou lè yo tap respire, yo pat janm pase yon jou san yo pa chita dyaloge pou jwenn yon mannyè pou fè van chanjman soufle nan komin yo. Menm si anpil moun te panse mal de yo, te di se kòb yap fè paske yo tap mache nan tout komin nan pou mande moun yo patisipasyon yo, yo te rive bay tout ri ak riyèl non nan Sen rafayèl. Aprè yo te fin reyalize bèl inisyativ sa a, moun ki tap di se kòb jènn gason ak jènn fanm sa yo tap fè, te vin kanpe pou defann yo devan je tout lot moun ki te panse mal de yo.

MJPKR

MJPKR

MJPKR se Inisyativ 7 jèn nan komin Rankit ki te mete tèt yo ansanm pou yo te pote solisyon ak difikilte kominote a tap fè fas chak jou. Yo te kwè si pou gen yon chanjman ki pou fèt, se de yo li depann. Te gen yon pwoblèm dlo ki t ap ravaje komin lan, sitou pou moun yo lave ak benyen. Ak fèb mwayen yo te genyen e ti sa yo te mete ansanm pou yo ka manje, yo rive kapte 7 sous dlo nan komin lan epi rebwaze mòn Foudòk ki se yon mòn ki te prèske fin debwaze

SOFA

SOFA

Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), se yon òganizasyon fanm nasyonal ak rejyonal ki kreye 22 fevriye 1986 nan Pòtoprens, epi ki rantre nan komin Sen Michèl nan dat l3 avril 1989  gras ak Delicia Jean, yon ansyènn konbatant feminis. Medam sa yo gen yon ideyoloji ke yap fè sikile ki se egalite ant fanm ak gason, an favè jistis ekonomik. Nan lide sa yo kreye aktivite ekonomik, fè anpil moblizasyon nan zòn nan sou valè fanm nan sosyete a. Al chèche patnè pou ede yo nan sa ki gen awè ak pwojè devlopman.

RECOREL

RECOREL

Lèmit ki se yon seksyon kominal ki trè rekile, ki manke enfrastrikti men tou ki pi meprize nan Sen Michèl. Devlopman yon kominote konsa mande anpil volonte. Men jodia gras ak oganizasyon RECOREL, ou ka konstate piti piti kominote a ap gen yon lòt imaj epi lespwa rekomanse boujonen. RECOREL ap klewonnen yon van chanjman nan kominote a, nan ede atire envestisman nan kominote a epi kreye sitasyon pou moun viv pi byen ak fòs volonte yo.