Sante

IPDS

IPDS

Istwa Inyon Peyizan pou Devlòpman San Sousi se yon egzanp ki montre kokenn chenn volonte yon gwoup sitwayen te genyen pou fè devlòpman lakay yo. Moun sa yo ki te konstate jan yo majinalize yo, te konprann nesesite ki gen pou yo met tèt yo ansanm. Ak fòmasyon yo te rive pran, yo sansibilize epi fòme lòt moun nan kominote a sou sante ak lijyèn. Sa ki ta pral ede yo diminye ris pou moun trape yon kalte maladi nan zòn nan. Nan yon apwòch Grès kochon kwit kochon, yo kotize nan sa yo gen pou te monte yon mityèl solidarite  ki ede anpil manm vin gen ti biznis pa yo epi reponn ak bezwen yo. .

MOPS

MOPS

Istwa sila se istwa yon kominote anndan peyi Dayiti ki te mete tèt yo ansanm pou reyalize anpil bèl bagay anndan komin Sen Michèl Latalay. Aktivite ki baze sou lagrikilti, sante kominotè, transfòmasyon kann an kleren epi fòmasyon sou jesyon òganizasyonèl, se ansanm bagay peyizan yo te mete sou pye pou devlope lakay yo epi tou pou jwenn lajan mete nan pòch yo pandan yap pran swen fanmi yo.