Otonomizasyon fanm

IPDS

IPDS

Istwa Inyon Peyizan pou Devlòpman San Sousi se yon egzanp ki montre kokenn chenn volonte yon gwoup sitwayen te genyen pou fè devlòpman lakay yo. Moun sa yo ki te konstate jan yo majinalize yo, te konprann nesesite ki gen pou yo met tèt yo ansanm. Ak fòmasyon yo te rive pran, yo sansibilize epi fòme lòt moun nan kominote a sou sante ak lijyèn. Sa ki ta pral ede yo diminye ris pou moun trape yon kalte maladi nan zòn nan. Nan yon apwòch Grès kochon kwit kochon, yo kotize nan sa yo gen pou te monte yon mityèl solidarite  ki ede anpil manm vin gen ti biznis pa yo epi reponn ak bezwen yo. .

COPEDSA

COPEDSA

COPEDSA se yon inisyativ plizyè sitwayen nan kominote a ki te wè li enpòtan pou yo mete yon koperativ sou pye apre anpil lòt koperativ 10% yo te fin pati ak lajan moun yo. Pou yo te fè sa, yo te kòmanse fè grèf mango nan komin lan epi fè fòmasyon pou moun nan kominote a. Aktivite sa yo ta pral pèmèt yo grefe anpil pye mango nan zòn nan. Tout sa te rive posib paske yo kwè se yo menm menm ki pou pote chanjman nan lavi yo e lòt moun p’ap vin fè l pou yo.

AJABM

AJABM

Ledikasyon se kle devlòpman e lè yon gwoup jenn rive konprann sa e fè tout yon kominote akonpanye yo pou yo bati yon rèv lekòl ansanm, se yon bagay ki merite gwo kout chapo. Istwa sa  se sou yon kalte jenn ki te oblije al etidye nan Ench ak Papay akòz pa te gen lekòl segondè nan vil Monben Kwochi. Jenn sa yo, te bay tout tèt yo pou te mete sou pye yon lekol ke yo ta pral batize Collège L’espoir aloske yo pa te menm gen mwayen ekonomik pou te fè sa. Se volonte ak detèminasyon ki te gide yo. Sa k pi enteresan an, lè konstriksyon se tout paran, elèv ak moun kominote a ki te nan charye wòch, dlo, sab,… pou te rive konstri lekòl sa a.

COOTRAFRUIPLA

COOTRAFRUIPLA

CONTRAFRUIPLA se yon inisyativ yon group fanm nan Sen Michèl ki te wè li enpòtan pou yo mete yon koperativ sou pye apre anpil lòt koperativ te fin kraze nan komin lan. Se latè yo konn travay, se sa ki fè yo ta pwal lanse koperativ la sou zafè lagrikilti pandan yo ap transfòme fwi paske te gen anpil fwi ki tap gaspiye nan komin lan. Yo te kwè se yo menm menm k’ap pote chanjman nan lavi yo, se pa moun k’ap vin fèl pou yo.

SOFA

SOFA

Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), se yon òganizasyon fanm nasyonal ak rejyonal ki kreye 22 fevriye 1986 nan Pòtoprens, epi ki rantre nan komin Sen Michèl nan dat l3 avril 1989  gras ak Delicia Jean, yon ansyènn konbatant feminis. Medam sa yo gen yon ideyoloji ke yap fè sikile ki se egalite ant fanm ak gason, an favè jistis ekonomik. Nan lide sa yo kreye aktivite ekonomik, fè anpil moblizasyon nan zòn nan sou valè fanm nan sosyete a. Al chèche patnè pou ede yo nan sa ki gen awè ak pwojè devlopman.