Kilti

VAS

VAS

Istwa sa a pale de yon group jèn gason ak jèn fanm ki mete tèt yo ansanm pou devlope komin lakay yo ak fèb mwayen yo rive kolekte, malgre anpil nan yo patap travay. Anvi chanje lakay yo te tankou lè yo tap respire, yo pat janm pase yon jou san yo pa chita dyaloge pou jwenn yon mannyè pou fè van chanjman soufle nan komin yo. Menm si anpil moun te panse mal de yo, te di se kòb yap fè paske yo tap mache nan tout komin nan pou mande moun yo patisipasyon yo, yo te rive bay tout ri ak riyèl non nan Sen rafayèl. Aprè yo te fin reyalize bèl inisyativ sa a, moun ki tap di se kòb jènn gason ak jènn fanm sa yo tap fè, te vin kanpe pou defann yo devan je tout lot moun ki te panse mal de yo.

RECOREL

RECOREL

Lèmit ki se yon seksyon kominal ki trè rekile, ki manke enfrastrikti men tou ki pi meprize nan Sen Michèl. Devlopman yon kominote konsa mande anpil volonte. Men jodia gras ak oganizasyon RECOREL, ou ka konstate piti piti kominote a ap gen yon lòt imaj epi lespwa rekomanse boujonen. RECOREL ap klewonnen yon van chanjman nan kominote a, nan ede atire envestisman nan kominote a epi kreye sitasyon pou moun viv pi byen ak fòs volonte yo.