Agrikilti

IPDS

IPDS

Istwa Inyon Peyizan pou Devlòpman San Sousi se yon egzanp ki montre kokenn chenn volonte yon gwoup sitwayen te genyen pou fè devlòpman lakay yo. Moun sa yo ki te konstate jan yo majinalize yo, te konprann nesesite ki gen pou yo met tèt yo ansanm. Ak fòmasyon yo te rive pran, yo sansibilize epi fòme lòt moun nan kominote a sou sante ak lijyèn. Sa ki ta pral ede yo diminye ris pou moun trape yon kalte maladi nan zòn nan. Nan yon apwòch Grès kochon kwit kochon, yo kotize nan sa yo gen pou te monte yon mityèl solidarite  ki ede anpil manm vin gen ti biznis pa yo epi reponn ak bezwen yo. .

COPEDSA

COPEDSA

COPEDSA se yon inisyativ plizyè sitwayen nan kominote a ki te wè li enpòtan pou yo mete yon koperativ sou pye apre anpil lòt koperativ 10% yo te fin pati ak lajan moun yo. Pou yo te fè sa, yo te kòmanse fè grèf mango nan komin lan epi fè fòmasyon pou moun nan kominote a. Aktivite sa yo ta pral pèmèt yo grefe anpil pye mango nan zòn nan. Tout sa te rive posib paske yo kwè se yo menm menm ki pou pote chanjman nan lavi yo e lòt moun p’ap vin fè l pou yo.

MOPS

MOPS

Istwa sila se istwa yon kominote anndan peyi Dayiti ki te mete tèt yo ansanm pou reyalize anpil bèl bagay anndan komin Sen Michèl Latalay. Aktivite ki baze sou lagrikilti, sante kominotè, transfòmasyon kann an kleren epi fòmasyon sou jesyon òganizasyonèl, se ansanm bagay peyizan yo te mete sou pye pou devlope lakay yo epi tou pou jwenn lajan mete nan pòch yo pandan yap pran swen fanmi yo.

COOTRAFRUIPLA

COOTRAFRUIPLA

CONTRAFRUIPLA se yon inisyativ yon group fanm nan Sen Michèl ki te wè li enpòtan pou yo mete yon koperativ sou pye apre anpil lòt koperativ te fin kraze nan komin lan. Se latè yo konn travay, se sa ki fè yo ta pwal lanse koperativ la sou zafè lagrikilti pandan yo ap transfòme fwi paske te gen anpil fwi ki tap gaspiye nan komin lan. Yo te kwè se yo menm menm k’ap pote chanjman nan lavi yo, se pa moun k’ap vin fèl pou yo.

KOATAM

KOATAM

KOATAM se yon inisyativ kominotè ki rive fèmante kakawo, pou vann li isit kou aletranje. Devouman ki genyen ak lespri tèt ansanm ki sòti nan mitan peyizan yo se ansanm prèv ki bay plis konfyans nan travay sila . Komin Bawon sitou seksyon kominal Montay Nwa kote koperativ sa a chita kò l gen yon lòt enpòtans anndan peyi a sitou nan rejyon Nò a. Temwanyaj sa dwe sèvi kòm egzanp pou anpil lòt kominote ki nan peyi a sitou nan sa ki gen rapò ak devlopman kominotè nan yon lespri lidèchip.

RACINE

RACINE

RACINE se yon federasyon oganizasyon peyizan nan Sen Michèl pou plantè, elvè epi pwodiktè kleren nan zòn nan. RACINE travay sou prèske tout aks ki ka pèmèt manm li yo gen yon lavi miyò. Yo rive konprann tou, fòmasyon sou òganizasyon, lidèchip, jesyon konfli, se gwo zam pou ede yon gwoup fonksyone epi dire. Men, yonn nan bagay yo trouve ki pi enpòtan, se transparans. Konsa, yo fè tout sa yo konnen pou tout enfòmasyon nan federasyon an disponib pou tout manm yo.