Asenisman

MOPS

MOPS

Istwa sila se istwa yon kominote anndan peyi Dayiti ki te mete tèt yo ansanm pou reyalize anpil bèl bagay anndan komin Sen Michèl Latalay. Aktivite ki baze sou lagrikilti, sante kominotè, transfòmasyon kann an kleren epi fòmasyon sou jesyon òganizasyonèl, se ansanm bagay peyizan yo te mete sou pye pou devlope lakay yo epi tou pou jwenn lajan mete nan pòch yo pandan yap pran swen fanmi yo.

AJABM

AJABM

Ledikasyon se kle devlòpman e lè yon gwoup jenn rive konprann sa e fè tout yon kominote akonpanye yo pou yo bati yon rèv lekòl ansanm, se yon bagay ki merite gwo kout chapo. Istwa sa  se sou yon kalte jenn ki te oblije al etidye nan Ench ak Papay akòz pa te gen lekòl segondè nan vil Monben Kwochi. Jenn sa yo, te bay tout tèt yo pou te mete sou pye yon lekol ke yo ta pral batize Collège L’espoir aloske yo pa te menm gen mwayen ekonomik pou te fè sa. Se volonte ak detèminasyon ki te gide yo. Sa k pi enteresan an, lè konstriksyon se tout paran, elèv ak moun kominote a ki te nan charye wòch, dlo, sab,… pou te rive konstri lekòl sa a.

KOATAM

KOATAM

KOATAM se yon inisyativ kominotè ki rive fèmante kakawo, pou vann li isit kou aletranje. Devouman ki genyen ak lespri tèt ansanm ki sòti nan mitan peyizan yo se ansanm prèv ki bay plis konfyans nan travay sila . Komin Bawon sitou seksyon kominal Montay Nwa kote koperativ sa a chita kò l gen yon lòt enpòtans anndan peyi a sitou nan rejyon Nò a. Temwanyaj sa dwe sèvi kòm egzanp pou anpil lòt kominote ki nan peyi a sitou nan sa ki gen rapò ak devlopman kominotè nan yon lespri lidèchip.

MJPKR

MJPKR

MJPKR se Inisyativ 7 jèn nan komin Rankit ki te mete tèt yo ansanm pou yo te pote solisyon ak difikilte kominote a tap fè fas chak jou. Yo te kwè si pou gen yon chanjman ki pou fèt, se de yo li depann. Te gen yon pwoblèm dlo ki t ap ravaje komin lan, sitou pou moun yo lave ak benyen. Ak fèb mwayen yo te genyen e ti sa yo te mete ansanm pou yo ka manje, yo rive kapte 7 sous dlo nan komin lan epi rebwaze mòn Foudòk ki se yon mòn ki te prèske fin debwaze