MOPS

Sen Michèl Latalay, se pi gwo komin ki genyen nan depatman Latibonit sou Awondisman Mamelad. Li gen ladan l 8 seksyon kominal. Pami yo nou ka site Badso, Latalay, Platana, Lèmit. Komin sa a etann li sou anviwon 613, 74 km2 e li gen anviwon 150 511 moun k’ap viv ladan l selon dènye resansman ki te fèt nan lane 2015. Prensipal kilti komin sa a se kann e ak kann nan yo rive fabrike “kleren Sen Michel” ki se yon bon jan kleren.  

Lavi nan bouk sa a pa twò fasil paske wout yo pa nan bon eta. Labou lè lapli tonbe ak pousyè lè gen sechrès se sa ki salye w le w rive nan bouk sila ak nan tout lòt 8 seksyon kominal yo depi lane 1970  yo. Se sa ki lakòz abitan nan kominote sa a te deside òganize konsèy kominotè nan fè kèk ti travay lokal nan tèt ansanm.

IMG_9206-56.jpg

Yo te vini ak yon premye non ki se « Tèt kole ti peyizan » ki ta pral vini pi devan: Mouvman Peyizan Sen Michel Latalay (MOPS). Yo te kòmanse nan 4 zòn nan lane 1992 ak aktivite konbit tankou fè Jaden kominote, kire ravin yo ak kèk lòt aktivite ki konsène agrikilti. Aprè premye koudeta prezidan Aristid la, te gen yon ONG ki rele CECI ki te sòti Kanada ki te konn akonpanye yo. Puiske CECI te vin jwenn yo sou de (2) pye yo, lè li vinn ale sa pa t deranje yo paske yo te kontinye travay la nan kominote yo lè yo ta pral mete MOPS sou pye.

MOPS divize an Gwoupman, ansanm Gwoupman sa yo vin bay nesans ak Blòk e ansanm Blòk sa yo vin bay komite MOPS la. Daprè sa peyizan yo fè konnen, se tèt ansanm ki ka rann devlopman rantre non sèlman nan Bouk  Sen Michèl men nan tout seksyon kominal yo. Rankont yo te kont fèt separe paske chak seksyon te gen aktivite pa yo. Men yo te antann yo pou pou yo te voye yon repranzantan pou chak seksyon yo, ki t a pral fòme komite MOPS la pou yo te ka mete tèt yo ansanm jan yo di l la pou devlope non sèlman lakay yo men tout komin nan an jeneral. Dapre deklarasyon Wilford ki se manm fondatè ak kòdonatè MOPS:

« Vizyon  MOPS se  ede tout peyizan yo fè pwogrè, kenbe jèn yo pou yo pa pati kite Sen Michèl pou ale nan lòt komin yo oubyen Sendomeng »

MOPS gen anndan l anviwon 80 Gwoupman nan 7 seksyon sou 8 seksyon yo sel seksyon yo pa ladan l se Lèmit e yo di se poutèt gen twòp bandi nan seksyon sa a ki fè yo pa gen reprezantan ladan l malgre jefò ki te fèt pou sa. Chak Gwoupman sa yo gen 15 manm. Dapre responsab yo, Gwoupman yo se baz òganizasyon an. Manm gwoupman yo te konn sibi anpil abi nan Sen Michèl nan lane 1992, se youn nan prensipal rezon ki te pouse yo gwoupe yo ansanm.  

IMG_0079-66.jpg

MOPS travay nan aktivite agrikòl, konsèvasyon sòl nan pwoteje basen vèsan yo, yo gen mityèl solidarite pou prete moun lajan e, se peyizan yo ki mete tèt yo ansanm pou jwenn resous pou reyalize ansanm aktivite yo genyen. “Kout ponya, se sa moun yo te konn plis pran kèk lane pase men gras ak Mityèl solidarite a, peyizan yo sitou manm gwoupman yo ak manm Blòk yo jwenn bon jan avantaj. 

Premye gwo aktivite yo te mete sou pye pou demare se te yon  fòmasyon sou zafè lagrikilti, yo te montre peyizan yo kouman pou yo prepare tè yo pou yon ka jwenn bon jan rekòlt. Yo fè fòmasyon pou saj fanm e yo te lanse travay sou zafè transfòmasyon fwi. Mete sou sa nan plizyè Blòk yo gen gildiv k’ap fonksyone pou fè kleren ak siwo kann. Gildiv yo se sitou pou manm yo paske se ak lajan pa yo yo achte siwo pa dwoum oubyen achte Jaden kann pou yo ka tranfòme yo an kleren.

 Ak mobilizasyon resous kominote a, non sèlman MOPS gen yon lokal nan bouk la, se ladan l yo reyini pou fe Asanble Jeneral ak lòt reyinyon pou oganizasyon an men anpil nan Blòk yo gen lokal pa yo tou pou yo reyini e oganize rankont yo. Nan seksyon Badso, OPBSL gen yon gwo lokal ke manm gwoupman sa a yo menm mete tet yo ansanm ak kotizasyon yo pou konstwi li.

 Anplis tout aktivite sa yo, Nan pwojè pou devlope tèt yo ak kominote a MOPS genyen yon tèren ki etann li sou 3 kawo tè, responsab yo swete konstwi sou tèren sa a yon gwo sant fòmasyon e anplis pou yo ta ogmante faz kredi a nan Sen Michel pou plis moun ka benefisye l.

Selon plizyè manm ki sòti nan Gwoupman ak Blòk yo, lavi yo vin chanje apati de travay yo te mete tèt yo ansanm pou reyalize.

Nou peye lekòl pitit nou pi byen, nou jwenn mwayen ekonomik pou fè komès, travay late toujou nan menm lespri tèt ansanm sa a ki renye nan mitan nou

Sa se pawòl peyizan ki manm MOPS nan Sen Michèl.

IMG_9214-57.jpg

Inisyativ MOPS yo anpil. Fòmasyon, konbit, koperativ, mityèl solidarite, gildiv ak anpil lòt aktivite ki pèmèt lavi moun chanje nan komin Sen Michèl.

Lavi ekonomik, sosyal ak òganizasyonèl pran yon lòt direksyon nan Sen Michèl ak modèl grès kochon kuit kochon an. MOPS depi lò li lanse nan Sen Michèl rive pote yon van chanjman nan lavi peyizan nan Bouk ak seksyon sila yo.