VAS

Fas ak yon kalte difikilte ki genyen nan Sanyago, yon gwoup jèn inivèsitè ak pwofesyonèl tankou Rodelin Joseph, Jacson Jean Francois, Tchendlyka  Dorvil, Wisler Jean Baptiste ak anpil lot, te toujou kwè devlòpman kominote a dwe pase pa yo e se ak yo pou l rive fèt. Se nan objektif sa, yo t ap reflechi ansanm pou yo wè koman yo te ka pote yon amelyorasyon nan lavi moun k’ap viv nan kominote a. Ese konsa nan lane 2014 nan Sanyago, yo te mete sou pye yon òganizasyon ke yo te batize Volonté et Action pour St Raphael (VAS).

Sanyago se youn nan kat (4) seksyon kominal nan Sen Rafayèl kote aktivite ekonomik prensipal yo se agrikilti ak ansèyman. Se yon kote ki manke anpil sèvis fondamantal tankou: aksè ak bon jan dlo pou bwè, jwenn bonjan laswenyay, edikasyon, elatriye.

Oganizasyon VAS reyalize plizyè aktivite nan Sen Rafayèl, tankou : òganize konferans, fòmasyon pou jèn. Men manb yo te wè ke sa pa t ase. E se konsa yo te di fòk yo reyalize yon pwojè ki pi konkrè k’ap rive make tout moun nan komin nan. Epi se la tou yo ta pral vini ak pwojè nominasyon tout ri ak riyèl nan vil Sen Rafayèl an 2015.

Reyalizasyon sa se te yon kokennchenn travay ki te pèmèt anpil moun nan vil Sen Rafayèl vin gen yon adrès epi rezoud pwoblèm adrès ki te toujou konn poze nan vil la.

IMG_0342-80.jpg

Bay tout ri, riyèl ak enpas nan Sen Rafayèl yon non, se yon pwojè ki te reyalize ak fòs volonte manb VAS yo. Pwojè sila pa t yon bagay ki te fasil pou fèt paske sèl resous yo te genyen se te moun. Mete sou sa, akoz nan kominote a moun yo te gen move esperyans ak òganizasyon ki te toujou ap pran kòb nan men yo pou reyalize pwojè ki pa t janm abouti vre, te rann inisyativ sila soufri anpil.

Men manb yo te vle reyisit pwojè sila fèt ak enplikasyon moun kap viv nan kominote a. Se pou tèt sa, yo ta pral defini plizyè estrateji pou yo te jwenn kòb tankou : yon tiraj, mobilizasyon nan tout lekòl piblik kou prive, fè pòtapòt nan kominote Rafayelwa ak Rafayelwaz nan peyi a.

Tiraj la se premye estrateji yo te defini pou yo te ka mobilize fon. Yo te rive bay plizyè prim tankou: yon moto, televizyon figi plat ak telefòn entèlijan ak plizyè lòt ti telefòn ke yo te distribiye sou plas piblik nan jou fèt Sen Patron Sen Rafayèl la. Yo te rive kolekte lajan pou yo achte prim yo nan mobilizasyon pòt a pòt yo te fè ak kolèt atravè lekòl yo.

Men akoz majorite kòb la te depanse nan kad tiraj la, yo te oblije panse ak yon lòt estrateji pou yo te rive jwenn kòb yap bezwen pou yo reyalize pwojè sa. Se konsa sa yo te rive rankontre Lameri Sen Rafayèl pou l te pèmèt yo bay kèk ri nan Sen Rafayel ki pa te gen non deja pote non kèk moun ki te reyalize yon gwo travay epi ki gen yon bon pase nan kominote a. Montan pou yo te rive fe sa te fikse a $ 500 US pou chak ri. Yo te rive jwenn 5 ou 6 fanmi konsa ki te dakò pou te bay li. Epi mete ak ti rès ki te rete nan zafè tiraj la te ede yo reyalize pwojè sa. Gras ak sa, plis pase yon senkantèn ri ak riyèl te rive gen yon non nan lane 2015 epi rezoud pwoblèm adrès ki te gen nan vil la.

Lot bèl inisyativ ke VAS reyalize nan Sen Rafayèl ki rann yo vrèman fyè se remiz “ Plaque d’Honneur “ a yon seri moun nan kominote a ki travay nan domèn edikasyon plis pase trant (30) lane kote yo pa janm di anyen de yo . Levêque Lazard, Bares Benoit se pami kèk moun ki te resevwa distenksyon sila. VAS pa te wè pou yo te kite moun sa yo mouri san yo pa montre rekonesans ak bon travay yo ap fè nan kominote a. Yo te chwazi onore yo atravè yon aktivite ke VAS reyalize chak ane ki rele “Conference annuelle de la Jeunesse Raphaelloise”.

Pèspektiv VAS pou lane kap vini yo se fè plis bagay konkrè tankou yon lekòl Kominotè nan lokalite Donikola ki nan seksyon kominal Matiren, rive kire kanal irigasyon pou yo pote plis dlo nan jaden yo, sa kap pèmèt peyizan yo fè plis diri epi rantre plis kòb pou reponn ak bezwen yo epi bezwen fanmiy yo.