MJPKR

MJPKR se yon òganizasyon ki chita kò li nan komin Rankit depatman Nò peyi Dayiti. Rankit se yon komin ki laji kòl sou 81,65 km2 epi li gen anviwon 25 195 moun k’ap viv ladan l. Li genyen 3 seksyon kominal : premye seksyon Bakasoud, dezyèm seksyon Bwadlans ak twazyèm seksyon Kakaray. Pifò moun nan zòn lan se latè yo travay, se sou kont lapli yo rete paske zòn lan pa gen dlo.

Òganizasyon sa te rive pran nesans pandan 7 jèn gason te nan yon konbit nan jaden youn nan gwoup la. Pandan yo rete konsa, youn nan yo ki se Odigène Lubin di : 

« Gade kijan nou ini nou, nou sanble ak yon òganizasyon ».

P_20180817_152838.jpg

Lòt mesye yo te kontan tande sa, yo tou lanse yon rankont ki ta pral pèmèt yo reyini 27 jenn fanm ak jenn gason pou brase lide sou zafè òganizasyon an. Yo te vin lanse yon lòt sou 8 jou, fwa sa a yo te reyini ak 12 moun e lè yo lanse yon twazyèm reyinyon yo vin genyen 10 moun. Yo di yo pa ka kite lide a tonbe, yo tou batize òganizasyon an Mouvman Jèn pou Pwomosyon Komin Rankit (MJPKR) jou ki te 14 Oktòb 2008 epi yo tou fòme komite a.

Premye aksyon yo ta pral poze se nan zafè dlo. Te genyen yon sèl ponp ki te konn bay dlo pou moun nan bouk la, men depi li fè 6 zè nan lapremidi ponp lan fèmen. Pa kont te gen kèk sous dlo nan komin lan tou, yo pa t nan bon eta. Jèn sa yo te wè nesesite pou yo te kapte kèk nan sous yo. Yo pat gen mwayen paske se elèv lekòl yo te ye,  men nan ti kòb paran yo te konn ba yo, yo kotize ansanm epi tou yo tcheke majistra komin nan pou te mande li èd li pou yo kapte youn nan sous dlo yo. Sa te pase nan peryòd Me 2009. Majistra te bay yo 3 sak siman. Yo pa te gen mwayen pou peye bòs e  konsa se manm yo menm ki te bat mòtye epi kole wòch pou fè kaptaj sila.  

Gen yon pitit Rankit ki se yon Medsen, li te apresye travay jèn sa yo tap fè a, e se konsa li ta pral ede yo jwenn 3 klinik mobil ki ta pral pèmèt yo kapte lòt sous dlo ak kòb yo ta pral rekolte ak klinik sa yo. Yo te fè chak moun  peye 100 goud pou konsiltasyon epi yo bay popilasyon an medikaman sou menm 100 goud sa. Yo pat kanpe nan wout e se ak 100 goud sa yo, yo rive kapte 6 sous dlo ankò nan komin lan. Yo te kontinye avèk aktivite sa jous yo rive kapte lòt 7 sous dlo ankò nan komin lan. Sa vinn fe yo 14 sous dlo : 2 nan bouk la nan lane 2010, 7 nan seksyon kominal bwadlans 2015, 2 nan twazyèm seksyon Kakaray ak 3 nan seksyon Bakasoud nan lane 2012.

P_20180817_152208_LL.jpg

Mete sou sa yo òganize plizyè aktivite kiltirèl, yo travay nan zafè rebwazman tou. Nan mwa Me 2013 sou tèm «Ann plante pyebwa pou Yon Rankit vèt », yo rive plante anpil pyebwa nan mòn Foudòk sou twonson wout Rankit-Bawon an. Tout aktivite sa yo te rive fèt ak kotizasyon manm yo menm. Aktivite rebwazman sila ta pral pèmèt yo rankontre ak Relief International, e sa ta pral debouche sou yon seyans fòmasyon  sou dwa jèn ak timoun yo nan  menm ane 2013 la. Te gen anpil moun ki te panse se kòb yo te gen nan men yo. Men lè yo vin ap konstate se yo menm ki t ap reyalize aktivite sa yo ak fèb mwayen yo genyen, se volonte yo ki pèmèt yo t’ap fè tout aktivite sa yo, popilasyon an te vin rejwenn yo epi te kòmanse travay ansanm avèk yo.

Aksyon sa yo te menm enfliyanse vi politik komin Rankit la, kote gen youn nan manm Asosyasyon an ki vin majistra komin lan, paske popilasyon an kwè nan yo.

MJPKR vle jwenn plis fòmasyon sou zafè anviwonnman,  jwenn plis èd epi mete plis aktivite  pou devlope komin lan. MJPKR kwè nan yon lòt komin, yon komin ki byen devlope, ki bèl epi kote tout moun anvi vizite.