RECOREL

IMG_9294.jpg

RECOREL se konkretizasyon lide yon jèn gason yo rele Espérat Estanis men ki gen ti non gate Peret. Espérat se yon jèn gason ki vrèman saj, pasyan. Lè lap pale li toujou souriyan, li gen bon jan epi msye se yon moun ki vrèman pwogresis, se yon jèn ki kwè nan devlopman

Espérat ki se pitit Sekyon Kominal Lèmit pat santi l ka rete endiferan fas a move repitasyon Seksyon an te genyen ak sityasyon malouk moun yo ap travèse. Lite wè nesesite pou regwoupe tout jèn nan seksyon an pou yo te bay Lèmit yon lòt imaj. Se konsa aprè yon premye chita pale ak anpil jèn fanm ak jèn gason nan kominote a yo te deside nan mwa Jen 2017 mete òganizasyon sa sou pye nan Lèmit ak 62 manb.

Lèmit se 5èm seksyon kominal komin Sen Michèl Latalay. Komin Sen Michèl fonde nan lane 1768 e se 2è pi gwo komin nan peyi a ki genyon sipèfisi 613,74 km2 selon Wikipedia e li gen 8 seksyon kominal.

Lèmit se seksyon kominal nan 8 seksyon Sen Michèl Latalay yo ki pi mal nan sa ki gen a wè ak sèvis fondamantal yo, tankou askè pou jwenn laswenyay, bon jan dlo potab pou moun bwe ak sèvi, lojman, lanouriti ak edikasyon. Aksè pou rive ladan l difisil anpil akoz move eta wout ki mennen nan zon nan. Li gen anviwon 11240 moun kap viv ladan l selon dènye estimasyon Biwo Kazèk la. Se yon zòn tout je fèmen sou li, fenomèn ensekirite te repete anpil paske gen anpil bandi ki te konn vin kache nan seksyon an e ki te konn jwenn kouvèti kèk moun nan zòn nan. Lèmit genyen yon sèl lekòl ki rive nan dezyèm sik e sa lakòz aprè klas 6è ane timoun yo oblije desann nan bouk Sen Michel oswa ale nan yon lòt vil pou ale kontinye etid klasik yo. Malgre sa lekòl nasyonal sa ap mal fonksyone paske prèske pa gen pwofesè ki vin fè kou yo. Lèmit genyen yon sèl sant sante ki ap mal mache kote pagen menm yon medsen pou bay moun zòn nan sèvis. Sòti Sen Michèl pou ale Lèmit sitou nan moman kote lapli ap tonbe parèt yon veritab masife tèlman wout la difisil.

20180814_103352.jpg

Se konsa, nan bwase lide nan RECOREL, jou ki te 19 Dawout 2017 la, yo te òganize yon jounen rekretayiv nan sousi, non sèlman pou te pemèt jèn Lèmit divèti yo, defoule yo, men tou, pou te pèmet kominote a konnen egzistans RECOREL. Premye aktivite sa ta pral gen yon gwo kokennchenn siksè kote anpil jèn te rive pran konsyans depi gen volonte tout bagay posib epi sa ta pral ba yo fòs pou yo te kontinye ak lòt bèl lide yo genyen nan djakout yo.

Popilasyon kap viv nan zòn sa pa gen aksè ak kredi enstitisyon mikwofinansyè oubyen koperativ ki chita kò yo nan vil Sen Michèl. Pou site pawòl yon Ajan Kredi nan vil Sen Michèl, ki deklare :

“ Enstitisyon map travay la pa bay kredi a moun ki sòti nan zòn Lèmit ”.

Lavi vrèman difisil e konplike nan kominote sa. Selon deklarasyon yon sitwayen : « Mwen ta ka di, se tankou yon mal nou te fè epi n ap peye konsekans lan ». Yo santi yo tèlman abandone kote yo pa konnen ki sen yo dwe rele anko. Move sitiyasyon kominote sa t ap fè fas lakòz anpil pitit kominote a kite l ale chèche lavi miyò lòt kote tankou Gonayiv, Okap ,Pòtoprens pou n ta site sa yo sèlman.

Malgre tout pwoblèm sa yo manb RECOREL yo vrèman montre lespri viv ansanm nan travèse yo. Pwoblèm youn se pwoblèm pa lot. Yo montre yo vrèman konfyan epi yo kwe devlopman posib nan Lèmit ak yon lidèchip kolaboratif y ap rive mete zòn nan sou chimen devlopman.

20180814_094405.jpg

Siksè premye aktivite a te konnen an ta pral mete yo an konfyans ki te voye yo kat mwa aprè, swa 28 Desanm 2017 oganize yon konsè ki te dire tout yon lannwit kote moun te soti tribòbabò vin patisipe nan aktivite sa.Yo te reyalize l nan 2 objektif : Premye a se pou te vann tèt yo bay popilasyon an dènye a se pou yo te rete atache ak zòn nan. Enpak pozitif konsè sa ta pral bay yo plis fòs ak kouraj toujou pou yo avanse pi douvan. Pou soulinye yon pwen enpòtan nan istwa sa a, konsè sa se te pou premye fwa yon aktivite konsa te reyalize nan seksyon an. Ane 2017 la te byen fini pou RECOREL ak bel reyalizasyon sa.

Ane 2018 la tanmen, jèn yo plis motive, anpil chalè, anpil deteminasyon paske yo genyen yon defi devan yo, yo vle leve ki se retire move etikèt ki kole sou do zòn nan. Se sa ki fè, pou fèt patwonal seksyon an ki fete chak 21 janvye, yo te deside nan ane 2018 la make li ak yon lòt bèl inisyativ kote yo te òganize yon kanpay rebwazman nan plante plizyè kalte pyebwa (anviwon 5 kalite konsa).Yo te reyalize aktivite sa nan lide pou yo montre popilasyon an enpòtans pyebwa genyen nan yon devlopman dirab.

Manb RECOREL yo te reyalize yon aktivite rebwazman ak fòs volonte yo malgre fèb mwayen yo. Kòm yo pa gen konpetans teknik pou fè pepinyè ni ase lajan pou ta fè yon fèm kote yap grandi plantil yo, yo te oblije ale nan raje anba lòt pyebwa yo epi pran ti kreyòl (ti plant ki grandi anba lòt pyebwa pou) pou plante. Paske Manb RECOREL yo kwè devlopman Lèmit dwe pase atravè yo menm kap viv nan kominote a, e se yo ki pou fè devlopman.

Nan menm mwa janvye sa, RECOREL yo te òganize yon tounwa foutbòl ki mete fas a fas tout uit 8 blòk seksyon an kote yo te bay ekip ki te chanpyon an yon anvlòp ki te gen 6000 goud epi dezyèm nan 4000 goud. Aktivite sa pou yon lòt fwa ta pral montre klè kou klewòz moun nan Kominote a ka pran desten yo an men epi yo te rive dekouvri plizyè talan ki gen nan kominote a. Aktive tounwa sa se te yon mannyè tou pou yo te pèmèt non sèlman espektatè yo vin defoule yo men tou pou montre gen anpil bon bagay ki ka fèt depi gen volonte. Tout sa montre rezilta yon bòn planifikasyon e preparasyon manb RECOREL yo te fè.

RECOREL ki vle rete yon patrimwàn nan kominote Lèmit, enplike l prèske nan tout sektè aktivite nan objektif pou kreye bon jan kondisyon pou moun viv.

Yon bon lè, RECOREL nan aksyon lap poze pou devlopman Lèmit nan te rive netwaye sèl mache zòn nan genyen epi te mete 6 bokit dlo klowòks pou moun yo te ka lave men yo.Tout Aktivite sa yo rive fèt avèk kotizasyon manm yo menm

RECOREL pa travay sèlman nan zafè anviwònman, lagrikilti, lwazi men li fè fòmasyon pou jèn yo sou plizyè tèm tankou " Grès kochon kwit kochon" ki se yon apwòch devlopman ki sòti nan yon sigle angle ABCD (assest-based community devlopment), Jesyon konfli" pou site sa yo sèlman ke manb RECOREL yo te resevwa fòmasyon sa yo nan CLE « Centre Haitien du Leadership et de L’Excellence » ki travay nan domèn lidèchip, devlòpman kominotè ak sansibilizasyon.Yo pran fòmasyon sa yo epi yo al retransmèt yo ak popilasyon an.

Yo reyalize plizyè konferans ak fòmasyon sou divès kalite tèm. Dènye fòmasyon yo te fè, Se te Vis Kòwodonatris RECOREL la, Esther Jolissaint ki se yon fanm ki gen yon jantiyès ak yon jenewozite lakay li ki ba w anvi viv bò kote l, tande kalite refleksyon Esther se yon bagay ki ekstwawòdinè, li gen anpil detèminasyon, li toujou montre li fyè ke l se moun Lèmit e vle yon anbasadris pou zòn lakay li tout kote l pase. Se li ki te fasilitatris bèl fòmasyon sa pandan 2 jounen. Fòmasyon sa te reyini anviwon 30 fanm ak gason. Gras ak fòmasyon sa moun Lèmit vin konprann pi byen konsèp sa yo rele devlòpman an. Gras ak fòmasyon sa yo RECOREL kite fonde ak 62 moun gen plis pase 100 manb jodia.

Gras ak anpil inisyativ RECOREL pran, Lèmit kòmanse genyen yon lòt vizaj. Jèn yo pa pè retounen nan seksyon an pou yo al devlope lakay yo epi batay tou pou moun nan kominote a patisipe nan zafè peyi yo. Pèspektiv RECOREL se travay pou jèn yo jwenn plis fòmasyon, jwe wòl avangadis pou seksyon an, e gen teknik pouf è swivi de aktivite yo reyalize nan kominote e pou fini konstwi yon biwo pou abrite òganizasyon an.