IPDS

IPDS

Istwa Inyon Peyizan pou Devlòpman San Sousi se yon egzanp ki montre kokenn chenn volonte yon gwoup sitwayen te genyen pou fè devlòpman lakay yo. Moun sa yo ki te konstate jan yo majinalize yo, te konprann nesesite ki gen pou yo met tèt yo ansanm. Ak fòmasyon yo te rive pran, yo sansibilize epi fòme lòt moun nan kominote a sou sante ak lijyèn. Sa ki ta pral ede yo diminye ris pou moun trape yon kalte maladi nan zòn nan. Nan yon apwòch Grès kochon kwit kochon, yo kotize nan sa yo gen pou te monte yon mityèl solidarite  ki ede anpil manm vin gen ti biznis pa yo epi reponn ak bezwen yo. .

COPEDSA

COPEDSA

COPEDSA se yon inisyativ plizyè sitwayen nan kominote a ki te wè li enpòtan pou yo mete yon koperativ sou pye apre anpil lòt koperativ 10% yo te fin pati ak lajan moun yo. Pou yo te fè sa, yo te kòmanse fè grèf mango nan komin lan epi fè fòmasyon pou moun nan kominote a. Aktivite sa yo ta pral pèmèt yo grefe anpil pye mango nan zòn nan. Tout sa te rive posib paske yo kwè se yo menm menm ki pou pote chanjman nan lavi yo e lòt moun p’ap vin fè l pou yo.

MOPS

MOPS

Istwa sila se istwa yon kominote anndan peyi Dayiti ki te mete tèt yo ansanm pou reyalize anpil bèl bagay anndan komin Sen Michèl Latalay. Aktivite ki baze sou lagrikilti, sante kominotè, transfòmasyon kann an kleren epi fòmasyon sou jesyon òganizasyonèl, se ansanm bagay peyizan yo te mete sou pye pou devlope lakay yo epi tou pou jwenn lajan mete nan pòch yo pandan yap pran swen fanmi yo.

AJABM

AJABM

Ledikasyon se kle devlòpman e lè yon gwoup jenn rive konprann sa e fè tout yon kominote akonpanye yo pou yo bati yon rèv lekòl ansanm, se yon bagay ki merite gwo kout chapo. Istwa sa  se sou yon kalte jenn ki te oblije al etidye nan Ench ak Papay akòz pa te gen lekòl segondè nan vil Monben Kwochi. Jenn sa yo, te bay tout tèt yo pou te mete sou pye yon lekol ke yo ta pral batize Collège L’espoir aloske yo pa te menm gen mwayen ekonomik pou te fè sa. Se volonte ak detèminasyon ki te gide yo. Sa k pi enteresan an, lè konstriksyon se tout paran, elèv ak moun kominote a ki te nan charye wòch, dlo, sab,… pou te rive konstri lekòl sa a.

CAPOSOSMA

CAPOSOSMA

CAPOSOSMA se yon koperativ epay ak kredi ke yon gwoup moun te deside mete tèt ansanm pou monte akòz gwo pwoblèm, moun nan Sen Michel te konn rankontre, pou te fè tranzaksyon finansye epi jwenn ti kòb prete tou. . Se te yon gwo soulajman pou moun nan komin nan, men bagay la ta pral vin gate apre koperativ 10% yo te fin sove ak kòb moun yo. Men jounen jodia a gras ak volonte pou toujou bay sosyetè yo bon sèvis, yo simonte eprèv sila e kounye a, CAPOSOSMA gen plis pase 60 milyon goud nan kredi epi yon aktif ki depase 160 milyon goud pou prèske 13 000 manm

COOTRAFRUIPLA

COOTRAFRUIPLA

CONTRAFRUIPLA se yon inisyativ yon group fanm nan Sen Michèl ki te wè li enpòtan pou yo mete yon koperativ sou pye apre anpil lòt koperativ te fin kraze nan komin lan. Se latè yo konn travay, se sa ki fè yo ta pwal lanse koperativ la sou zafè lagrikilti pandan yo ap transfòme fwi paske te gen anpil fwi ki tap gaspiye nan komin lan. Yo te kwè se yo menm menm k’ap pote chanjman nan lavi yo, se pa moun k’ap vin fèl pou yo.

KOATAM

KOATAM

KOATAM se yon inisyativ kominotè ki rive fèmante kakawo, pou vann li isit kou aletranje. Devouman ki genyen ak lespri tèt ansanm ki sòti nan mitan peyizan yo se ansanm prèv ki bay plis konfyans nan travay sila . Komin Bawon sitou seksyon kominal Montay Nwa kote koperativ sa a chita kò l gen yon lòt enpòtans anndan peyi a sitou nan rejyon Nò a. Temwanyaj sa dwe sèvi kòm egzanp pou anpil lòt kominote ki nan peyi a sitou nan sa ki gen rapò ak devlopman kominotè nan yon lespri lidèchip.

VAS

VAS

Istwa sa a pale de yon group jèn gason ak jèn fanm ki mete tèt yo ansanm pou devlope komin lakay yo ak fèb mwayen yo rive kolekte, malgre anpil nan yo patap travay. Anvi chanje lakay yo te tankou lè yo tap respire, yo pat janm pase yon jou san yo pa chita dyaloge pou jwenn yon mannyè pou fè van chanjman soufle nan komin yo. Menm si anpil moun te panse mal de yo, te di se kòb yap fè paske yo tap mache nan tout komin nan pou mande moun yo patisipasyon yo, yo te rive bay tout ri ak riyèl non nan Sen rafayèl. Aprè yo te fin reyalize bèl inisyativ sa a, moun ki tap di se kòb jènn gason ak jènn fanm sa yo tap fè, te vin kanpe pou defann yo devan je tout lot moun ki te panse mal de yo.

RACINE

RACINE

RACINE se yon federasyon oganizasyon peyizan nan Sen Michèl pou plantè, elvè epi pwodiktè kleren nan zòn nan. RACINE travay sou prèske tout aks ki ka pèmèt manm li yo gen yon lavi miyò. Yo rive konprann tou, fòmasyon sou òganizasyon, lidèchip, jesyon konfli, se gwo zam pou ede yon gwoup fonksyone epi dire. Men, yonn nan bagay yo trouve ki pi enpòtan, se transparans. Konsa, yo fè tout sa yo konnen pou tout enfòmasyon nan federasyon an disponib pou tout manm yo.

MJPKR

MJPKR

MJPKR se Inisyativ 7 jèn nan komin Rankit ki te mete tèt yo ansanm pou yo te pote solisyon ak difikilte kominote a tap fè fas chak jou. Yo te kwè si pou gen yon chanjman ki pou fèt, se de yo li depann. Te gen yon pwoblèm dlo ki t ap ravaje komin lan, sitou pou moun yo lave ak benyen. Ak fèb mwayen yo te genyen e ti sa yo te mete ansanm pou yo ka manje, yo rive kapte 7 sous dlo nan komin lan epi rebwaze mòn Foudòk ki se yon mòn ki te prèske fin debwaze

SOFA

SOFA

Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), se yon òganizasyon fanm nasyonal ak rejyonal ki kreye 22 fevriye 1986 nan Pòtoprens, epi ki rantre nan komin Sen Michèl nan dat l3 avril 1989  gras ak Delicia Jean, yon ansyènn konbatant feminis. Medam sa yo gen yon ideyoloji ke yap fè sikile ki se egalite ant fanm ak gason, an favè jistis ekonomik. Nan lide sa yo kreye aktivite ekonomik, fè anpil moblizasyon nan zòn nan sou valè fanm nan sosyete a. Al chèche patnè pou ede yo nan sa ki gen awè ak pwojè devlopman.

RECOREL

RECOREL

Lèmit ki se yon seksyon kominal ki trè rekile, ki manke enfrastrikti men tou ki pi meprize nan Sen Michèl. Devlopman yon kominote konsa mande anpil volonte. Men jodia gras ak oganizasyon RECOREL, ou ka konstate piti piti kominote a ap gen yon lòt imaj epi lespwa rekomanse boujonen. RECOREL ap klewonnen yon van chanjman nan kominote a, nan ede atire envestisman nan kominote a epi kreye sitasyon pou moun viv pi byen ak fòs volonte yo.