SOIL Haiti : Manadjè Senyò Vant Avetisman Pòs

Esplikasyon Jeneral Rezime:

SOIL (Sustainable Organic Integrated Livelihoods) travay an Ayiti pou transfome deche an resous depi 2006. Misyon nou se kore diyite, lasante ak travay sosyal dirab nan transfomasyon dechè an resous enpòtan pu lanati. Sèvis EkoLakay se yon sevis twalet inovatif ke SOIL lanse depi 2011 nan Okap. EkoLakay genyen pliske 1000 kliyan nan zon Kap-Ayisyen epi yon lot 100 nan Potoprens ki anrejistre pou sèvis sa epi peye mansyelman pou yon koleksyon ki fasilite tout matyè a trete e transfòme nan yon konpòs. Konpòs sa, ki rele Konpos Lakay, rive teste nan laboratwa avan li anbale epi vann sou mache nasyonal la pou itilize nan domenn agrikol la. SOIL ak ekip EkoLakay la genyen objektif pou agrandi sèvis la pou li ka genyen 8000 kliyan pou lane 2025. Manadjè Senyo Vant se yon nouvo pos anndan SOIL ki pral gen pou responsabilte pou kreye yon branch Vant andedan SOIL pou atenn objektif konsene vant pou sèvis Ekolakay la ni Konpos Lakay.

Lokal :

Pos sa pral baze Okap men ap mande vwayaj pou ale Potoprens detanzantan

Tach Prensipal:

- Responsab Vant, pou EkoLakay epi Konpòs Lakay nan biwo Potoprens ni Okap, epi pwogrè sou endikatè pèfomans kle ki asosye ak vant

- Ou responsab pou elabore yon plan Maketin EkoLakay ak Konpos Lakay

- Elabore epi jere yon bidjè kap pemet ou atenn objektif ki fikse pou ane 2019/20120 yo

- Rekrite, fòme, epi sipèvize manm ekip Vant la ke’w wè nesesè pou atenn objektif vant pou EkoLakay ak Konpostaj

- Travay ak Manadjè Senyò Okap ak Potoprens yo ni Direktè Operasyon pou elabore epi enplimante pwosesis, pwotokol, ak endikasyon travay pou fasilite kolaborasyon ant depatman Vant epi ekip operasyonel aktyel la.

- Elabore yon sistem gratifikasyon ki baze sou rezilta endividyel ak kolektif pou ekip pa w la.

- Etidye estrateji ak taktik maketin kap sèvi aktyèlman ni nan tan pase yo pou konprann istwa maketin ak vant pou Konpòs Lakay ni EkoLakay, obstak ak siksè yo, elatriye.

- Elabore estrateji maketin ak vant pou EkoLakay ni Konpos Lakay

- Elabore epi enplimante estrateji pou etabli ak jere relasyon estratejik ak otorite lokal yo (ASEC, CASEC, Meri) ni otorite nasyonal yo ki estrateji pou travay pa’w (MARNDR, MdE, MTPTC, elatriye).

- Responsab pwodiksyon epi revizyon materyel maketin pou Konpos Lakay ak EkoLakay

Pwosedi Rekwitman

Pou moun ki enterese nan pòs sa yo , Direksyon SOIL ap mande kandida a dokiman sa yo:

CV ou Kopi diplom

3 referans, omwen yonn nan yo dwe yon referans pwofesyonèl

Si’w wè ke w reponn a kritè yo epi’w enterese nan pòs sa, souple voye yon imèl ak tout dokiman yo nan adrès sa: jobs@oursoil.org epi ekri tit pòs la nan objè imel la.

Dat final pou resepsyon dosye yo se dimanch 20 Oktob 2019 avan minwi.

N.B: Nou ankouraje fanm yo aplike pou pòs sa