Pou yon jenès ki angaje nan zafè kominote l!

7 pou 11 jiyè 2019, CLE òganize yon bootcamp sou angajman sivik pou 25  jèn lidè.

My Post Copy.jpg

Jèn nan rezo CLE ki enterese ak kesyon "Angajman Sivik" patisipe nan yon semèn fòmasyon ki te fèt nan komin Kanperen 7 pou rive 11 jiyè. Se gras ak sipò finansye TK Foundation ke rive CLE ofri 4 jou fòmasyon sa yo.

Fasilitatè yo wè ak gwoup la plizyè tèm pou ede Jèn sa yo jwen plis enfòmasyon ak bon jan zouti pou yo kontinye ou kòmanse yon travay nan sektè angajman sivik.  Bootcamp sila devlope tèm sa yo: desantralizasyon ak kolektivite tèritoryal, mobilizasyon kominotè, teknik kominikasyon, eta dedwa, finans piblik ak bidjè.

Jèn sa yo soti plizyè kote nan peyi ya, pou vin reyini nan Kanperen pou debat e aprann plis sou Angajman Sivik!

Timoun yo dwe tounen sitwayen angaje!

Desir Wally se yon profesè ki soti nan plato santral. Apre fòmasyon sa, li pral pataje konesans li pran yo ak elèv li yo, timoun ki nan lekòl primè. Desir fè nou konnen ke timoun ayisyen yo pèdi sans angajman sitwayen yo, yo dwe aprann konnen dwa yo ak devwa yo anvè peyi a, pou yo ka tounen bon lidè pou demen. Li konen ke nan Kontèks travay li, li ka pote kontribisyon pou ede chanje sa.

Desir Wally rakonte nou sa nan videyo kout sa a.

ki mo nan fòmasyon an ki te plis make w? 

BOOTCAMP_small.jpg

Bootcamp sou agajman sivik la, te resevwa anpil patisipasyon, entèaksyon yo montre anpil sou nivo satisfaksyon ak lide jèn patisipan yo 

Diskisyon yo te dinamik epi enspiran. Men kèk nan mo ki te make yo, nan fòmasyon an.
Patisipe nan senkyèm sijè rechèch eCLEraj la koman nou ka kontwole : " Valè goud la pa rapo ak dola".

eCLEraj se yon inisyativ rechèch Centre Haitien du Leadership et de l’Excellence (CLE) mete sou pye. Li pèmèt moun tout kote, ayisyen kap viv isit kou lòtbò dlo, patisipe nan poze kesyon epi chache repons sou yon seri sijè ki enpòtan pou yo.
Aktivite sa a se yon rechèch patisipatif, sa vle di piblik la pa sèlman reponn kesyon, men patisipe tou nan chwazi ki kesyon ki pou poze, nan jwenn repons yo ak analize rezita yo.